1. Adsorpční voda
  • Má největší význam pro transport látek půdním profilem
  • Je nejlépe dostupná pro vegetaci
  • Je díky pevné vazbě na pevné součástí půdy nepřípustná pro vegetaci
 2. Adsorpční vodní kapacita AVK
  • Rozmezí mezi kapilární a gravitační vodou
  • Rozmezí mezi těžce a lehce pohyblivou kapilarni vodou
  • Rozmezí mezi adsorpční vodou a těžce pohyblivou kapilarni vodou
 3. Bonitace půd probíhá za účelem
  • Vymalováno pud vhodných jako surovin (keramika, rašeliny, písek)
  • Zjištění produkční schopnosti půd a jejich oceňování
  • Vytvoření detailních půdních map
 4. Definice koloidu je vázána na
  • Chemické složení půdní částici
  • Velikost půdní částici
  • Náboj půdní částici
 5. Do mimoprodukční funkci půdy nepatří
  • Zachování kulturního dědictví
  • Zadržování vody v krajině
  • Produkce dřevní hmoty
 6. Do skupiny bazických hornin patří
  • Žula
  • Křemenný pískovec
  • Čedič
 7. Do skupiny bazických hornin patří
  • Pískovec
  • Žula
  • Gabro
 8. Do skupiny kyselých hornin patří
  • Žula, rula, křemenný pískovec
  • Spraš, vápenec
  • Čedič, gabro
 9. Důsledkem antropogenní acidifikace je
  • Zvýšení pH půdy
  • Disproporce živin v půdě (dusík x horším x vápník)
  • Poutaní Al do stabilních sloučenin
 10. Finálním produktem humifikace jsou
  • Různé typy látek (sacharidy, aminokyseliny …) nespecifické pro půdu
  • Látky specificky půdní, na jejichž vzniku se podílejí i syntetické pochody
  • Voda, CO2 a jednoduché dusíkaté molekuly
 11. Fulvokyseliny jsou součástí humusu charakteristickou
  • Svoji pevnou vazbou na minerální podíl
  • Převahou svých aromatických součástí, a tedy vysokou hydrofobností
  • Převahou svých alifatických součástí, a tedy vysokou hydrofilností
 12. Gravimetrická metoda měření vlhkosti půdy je založena na
  • Rozdílu hmotnosti vlhkého a vysušeného vzorku
  • Rozdílu pórovitosti vlhkého a vysušeného vzorku
  • Rozdílu vodivosti vlhkého a vysušeného vzorku
 13. Gravitační voda
  • Má největší význam pro transport látek půdním profilem
  • Je nejlépe dostupná pro vegetaci
  • Je díky pevné vazbě na pevnou součástí půdy nedostupná pro vegetaci
 14. Houby jsou důležitou součástí edafonu lesních pud, kde jako jediné rozkládají
  • Jednodušší organické látky (cukry, aminokyseliny)
  • Lignin a jiné organické látky
  • Odumřelé těla živočichů
 15. Humifikací vznikají
  • Různé typy látek (sacharidy, aminokyseliny …) nespecifické pro půdu
  • Látky specificky půdní, na jejichž vzniku se podílejí i syntetické pochody
  • Voda, CO2 a jednoduché dusíkaté molekuly
 16. Humin je součást humusu charakteristická
  • Převahou svých aromatických součástí, a tedy vysokou hydrofobností
  • Převahou svých alifatických součástí, a tedy vysokou hydrofilností
  • Svoji pevnou vazbou na minerální podíl
 17. Huminové kyseliny jsou součástí humusu charakteistickou
  • Svoji pevnou vazbou na minerální podíl
  • Převahou svých aromatických součástí, a tedy vysokou hydrofobností
  • Převahou svých alifatických součástí, a tedy vysokou hydrofilností
 18. Huminové kyseliny převažují v organickém horizontu půdního typy
  • Kryptopodzol
  • Luvizem
  • Černozem
 19. Huminové kyseliny výrazně převažují v organickém horizontu půdního typu
  • Kambizem
  • Kryptopodzol
  • Černozem
 20. Chemické zvětrávání
  • Vede ke vzniku sekundárních minerálů
  • Je možné pouze v extrémně kyselém prostředí
  • Je přímo podmíněno činnosti živých organismů
 21. Izomorfní substitucí vzniká na povrchu jílových minerálů
  • Kladný naboj
  • Záporný náboj
  • Neutrální vrstva
 22. Jedním z půdních druhu je
  • Rula
  • Glej
  • Hlína
 23. Jedním z půdních druhu je
  • Jíl
  • Glej
  • Pískovec
 24. K infiltraci srážek do půdy nejlépe dochází
  • Při rychlém a intenzivním srážce
  • Pokud je půda na počátku srážky suchá
  • Pokud je půda na počátku srážky vlhká
 25. K infiltraci srážek do půdy nejlépe dochází při
  • Dobrém strukturami stavu půdy
  • Vysoké objemové hmotnosti
  • Nízké celkové pórovitosti
 26. Kapilarni póry v půdě
  • Umožňují vzlínání vody
  • Jsou hrubší než póry nekapilární
  • Zajišťují provzdušněne půdy díky rychlému výšku vody
 27. Klidně nabité koloidy v našich půdách
  • Převažují
  • Jsou zastoupeny podstatně méně než záporné nabité
  • Jsou pouze organického původu
 28. Koagulece koloidů znamená
  • Jejich spojení (vysrážením, stmelení) do podoby mikroagregátů
  • Jejich rozptýlení v půdním (koloidním) roztoku
  • Jejich úplně rozpuštění
 29. Která ze součástí mikroedafonj není adaptována na život ve tmě
  • Houby
  • Bakterie
  • Zelené řasy
 30. Který z uvedených mechanismu půdní sorpce je kvantitativně nejdůležitější
  • Mechanické sorpce
  • Fyzikálně-chemická sorpce
  • Biologická sorpce
 31. Lidská činnost je půdotvornym faktorem vytvářejícím půdní typ
  • Kultizem
  • Koluvizem
  • Kambizem
 32. Lysimetry slouží k
  • Odběrům půdního roztoku a kalkulaci vlhkostních bilanci
  • Testování množství CO2 v půdním vzduchu
  • K měření specifické hmotnosti půdy
 33. Makroedafon zajištuje
  • Transport a rozmelnenk organického materiálu a mechanicky ovlivňuje půdní prostředí
  • Půdní fotosyntézu a produkci kyslíku
  • Konečný rozklad (mineralizace) organického materiálu
 34. Meziproduktů rozkladu organické hmoty jsou
  • Různé typy látek (sacharidy, aminokyseliny…) nespecifické pro pudu
  • Huminove kyseliny a fulvokyseliny
  • Voda, CO2 a jednoduché dusíkaté molekuly
 35. Mezi faktory půdotvorného procesu patří
  • Cas
  • Reliéf
  • Lidská činnost
 36. Mezi nejméně rizikové formy potenciálně toxických prvku patří
  • Vodorozpustna (v půdním roztoku) a výměnná
  • Poutana na osudech železa amanganu sv definovaných sloučeninách
  • Vázána ve struktuře silikonu (zbytková, rezidualní)
 37. Mezi nejrizikovější formy potenciálně toxických prvku patří
  • Vodorozpustná ( v půdním roztoku) a výměnná
  • Poutana na osudech železa a manganu a v definovaných sloučeninách
  • Vázána ve struktuře silikátů (zbytková, reziduální frakce)
 38. Mezi podmínky půdotvorného procesu patří
  • Čas a reliéf
  • Klika a matecni hornina
  • Převhčení a lidská činnost
 39. Mezi výrazně bobtnavé trojvrstvé jílové minerály patří
  • Illit
  • Montmorillonit
  • Kaolinit
 40. Mezi výsledné produkty syntetické fáze humifikace patří
  • Kyselina uhličitá a jablečná
  • Humusove uhli
  • Huminove kyseliny a fulvokyseliny
 41. Mikroedafon zajištuje
  • Transport a rozmělnění organického materiálu a mechanicky ovlivňuje půdní prostředí
  • Půdní fotosyntéza a produkce kyslíku
  • Konečný rozklad (mineralizaci) organického materiálu
 42. Mrchožroutovití brouci plní
  • Sanitární funkci půdy
  • Produkční funkci půdy
  • Strukturotvornou funkci půdy
 43. Mykorhiza je druhem symbiózy
  • Hub a rostlin
  • Bakterii a rostlin
  • Virů a rostlin
 44. Mykorhiza zajišťuje rostlinám
  • Zdroj asimilátů
  • Lepší dostupnost půdního roztoku
  • Zpřístupnění vzdušného dusíku
 45. Nasycení sorpčního komplexu bázemi úzce souvicí s
  • PH půdy
  • Obsahem organické hmoty v půdě
  • Se zrnitostí půdy
 46. Nejpoužívanější korektura pro zvýšení pH půd jsou
  • Hydroxidy: NaOH a KOH
  • Sírany: MgSO4 a CaSO4
  • Uhličitany: CaCO3 a (CaMg) CO3
 47. Nejrozsáhlejší mapové dílo zpracovávající problematiku pud v ČSR se nazývá
  • Kompletní bonitace půd
  • Průzkum zemědělského půdního fondu
  • Kompletní průzkum zemědělských půd
 48. Nejvyšší kvalitu humusu má půda s poměrem HL:FK
  • 0,5
  • 1
  • 2
 49. Odumřelá organická hmota v půdě v různých stádiích rozkladu je nazývána
  • Humus veškerý
  • Humin
  • Humusové látky
 50. Ochrana půdy v České republice
  • Je zakotvena v samostatném zákoně O ochraně půdního prostředí
  • Je oddělené řešena pro zemědělskou a lesní pudu
  • Je zúžeana pouze na pudu zemědělskou v podobě zákona O ochraně zemědělského půdního fondu
Zkoskove otázky
 • Vytvořeno 08/12/2022
 • Publikováno 08/12/2022
 • Znění pozdějších předpisů 08/12/2022
 • Obtížnost Průměr
 • Dotazy 50
 • Téma Vědecký

Máte na výběr ze 3 typů provedení:

 • Oranžová
 • Modrá
 • Light
Pos. Hráč Skóre Chrono Datum
Po klasifikaci
Pedologie
podle Nikyyy
16 hráči

WEBOVÉ STRÁNKY K OBJEVOVÁNÍ!