Dopravní systémy pokračování

kristyna
13 hráči
 1. Co je to SSZ a k čemu slouží?
  • Světelné signálové zařízení – k řízení křižovatky
  • Světelné signalizační zabezpečení – k řízení křižovatky
  • Světelné signalizační zařízení – k řízení křižovatky
 2. Jak dělíme křižovatky podle stupně usměrnění?
  • Usměrněné a polousměrněné
  • Prosté, usměrněné plně a usměrněné částečně
  • Usměrněné plně a usměrněné částečně
 3. Co to jsou prosté křižovatky? Křižovatky, které
  • Nemají zvláštní nároky na vedení vozidel, ani na řízení dopravy a které se obvykle vyskytují na málo frekventovaných komunikacích
  • Mají zvláštní nároky na vedení vozidel, ani na řízení dopravy a které se obvykle vyskytují na málo frekventovaných komunikacích
  • Nemají zvláštní nároky na vedení vozidel, ani na řízení dopravy a které se obvykle vyskytují na frekventovaných komunikacích
 4. Co to jsou usměrněné křižovatky? Křižovatky, kde jsou dopravní proudy vozidel
  • Usměrňovány příslušníkem policie
  • Usměrňovány pomocí světelného signalizačního zařízení
  • Usměrňovány pomocí optických nebo fyzických směrových ostrůvků
 5. Z jakých údajů vycházíme při určení typu křižovatky podle informativní graf dle normy ČSN?
  • Z intenzit vozidel na hlavní a vedlejší pozemní komunikaci.
  • Z intenzit chodců přecházejících přes hlavní a vedlejší pozemní komunikaci
  • Z intenzit vozidel na hlavní a vedlejší pozemní komunikaci a z intenzit chodců přecházejících přes hlavní a vedlejší pozemní komunikaci
 6. Co je to okružní křižovatka?
  • Zvláštní typ prosté křižovatky
  • Zvláštní typ řízené křižovatky
  • Zvláštní typ usměrněné křižovatky
 7. Jak dělíme okružní křižovatky?
  • Na okružní křižovatky s vnějším průměrem > 25 m a na mimi křižovatky s vnějším průměrem < 25 m
  • Na okružní křižovatky s vnějším průměrem > 23 m a na mimi křižovatky s vnějším průměrem < 23 m
  • Na okružní křižovatky s vnějším průměrem > 21 m a na mimi křižovatky s vnějším průměrem < 21 m
 8. Kde se zejména vyskytují okružní křižovatky? Tam, kde je třeba
  • Zajistit provoz zcela bez dopravních nehod, kde je zdůraznit přechod z intravilánu do extravilánu, kde je malý úhel křížení pozemn
  • Snížit závažnost dopravních nehod, kde je zdůraznit přechod z extravilánu do intravilánu, kde je pravý úhel křížení poze
  • Snížit závažnost dopravních nehod, kde je zdůraznit přechod z extravilánu do intravilánu, kde je malý úhel křížení poze
 9. Vyjmenujte hlavní výhody okružních křižovatek.
  • Pozitivní estetický vliv
  • Snížení počtu kolizních bodů, dosažení rovnoměrného a plynulého provozu, snížení rychlosti jízdy
  • Urychlení provozu na všech ramenech křižovatky
 10. Jaký vnější průměr bývá u klasické okružní křižovatky (dřívější malé a velké)?
  • > 23 m
  • > 25 m
  • > 21 m
 11. Popište mini okružní křižovatku
  • Je to ta, jejíž vnější průměr D  25 m a vždy se zpevněným středovým ostrovem
  • Je to ta, jejíž vnější průměr D  23 m a vždy s nezpevněným středovým ostrovem
  • Je to ta, jejíž vnější průměr D  23 m a vždy se zpevněným středovým ostrovem.
 12. Kde se především vyskytují mimoúrovňové okružní křižovatky?
  • Na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla
  • Pouze na dálnicích
  • Pouze na silnicích pro motorová vozidla
 13. Jaké jsou kritéria pro navrhování SSZ?
  • Pouze intenzity vozidel a chodců
  • Především intenzity vozidel a chodců a množství nehod a bezpečnost
  • Pouze množství nehod a bezpečnost
 14. Co je podstatou řízené křižovatky?
  • Poskytovat volno především těm dopravním proudům, které jedou po hlavní pozemní komunikaci
  • Poskytovat střídavě volno všem dopravním proudům tak, aby si nekolidovaly.
  • Poskytovat volno především těm dopravním proudům, které jedou po pozemní komunikaci s vyšší návrhovou rychlostí
 15. Jak dělíme řízení provozu na křižovatce pomocí SSZ?
  • Pevné a dynamické
  • Stálé a nestále
  • Trvalé a občasné
 16. Co je to Fáze? Časový interval, ve kterém mají současně volno
  • Všechny dopravní pohyby na křižovatce
  • Určité, zpravidla vzájemně nekolizní dopravní pohyby na křižovatce
  • Dopravní pohyby jedoucí na křižovatce stejným směrem
 17. Co je to Fázové schéma?
  • Pouze přiřazení dopravních pohybů jednotlivým fázím bez ohledu na nejvýhodnější pořadí fází
  • Schéma určení nejvýhodnějšího pořadí fází.
  • Přiřazení dopravních pohybů jednotlivým fázím a nejvýhodnější pořadí fází
 18. Jaké typy fázových schémat znáte?
  • Jednofázové, dvoufázové, třífázové
  • Dvoufázové, třífázové, čtyřfázové
  • Jednofázové, třífázové, pětifázové
 19. Co je to pevný signální program?
  • Program řízení SSZ, který určuje pořadí a délku signálních dob jednotlivých světelných signálů
  • Program řízení SSZ, který určuje pořadí signálních dob jednotlivých světelných signálů
  • Program řízení SSZ, který určuje délku signálních dob jednotlivých světelných signálů.
 20. Uveďte jednotlivé kroky návrhu pevného signálního programu ve správném pořadí.
  • 1. výpočet mezičasů; 2. volba fází; 3. sestavení fázového schématu; 4. výpočet délky cyklu; 5. výpočet dob jednotlivých fází.
  • 1. volba fází; 2. výpočet mezičasů; 3. sestavení fázového schématu; 4. výpočet dob jednotlivých fází; 5. výpočet délky cyklu
  • 1. volba fází; 2. výpočet mezičasů; 3. sestavení fázového schématu; 4. výpočet délky cyklu; 5. výpočet dob jednotlivých fází
 21. Co je vstupním podkladem pro návrh SSZ?
  • Pouze dopravní průzkum a rozbor nehodovosti
  • Dopravní průzkum, situační schéma a rozbor nehodovosti
  • Pouze situační schéma a rozbor nehodovosti
 22. Co to jsou kolizní dopravní pohyby, které uvažujeme při návrhu SSZ?
  • Vzájemné pohyby vozidel (nebo pohyby vozidel a chodců), které se kříží nebo připojují
  • Vzájemné pohyby vozidel (nebo pohyby vozidel a chodců), které se kříží, odpojují nebo připojují
  • Vzájemné pohyby vozidel (nebo pohyby vozidel a chodců), které se kříží
 23. V jakém nejvhodnějším měřítku je situační schéma pro návrh SSZ?
  • 1:2 nebo 1:5
  • 1:2000 nebo 1:5000
  • 1:200 nebo 1:500
 24. Které z následujících měřítek zobrazuje například situační plán zmenšeně?
  • 1:500
  • 500:1
  • 500:500
 25. Které z následujících měřítek zobrazuje výkres zvětšeně?
  • 1:5
  • 5:1
  • 5:5
 26. Co je to Mezičas?
  • Časový interval od konce červené na návěstidle pro jeden směr po začátek doby červené na návěstidle pro kolizní směr
  • Časový interval od konce zelené na návěstidle pro jeden směr po začátek doby zelené na návěstidle pro kolizní směr
  • Časový interval potřebný k průjezdu mezi dvěma křižovatkami řízenými SSZ návrhovou rychlostí
 27. Definujte Vyklizovací dobu. Doba, kterou potřebuje vozidlo na projetí od stopčáry
  • Ke konci kolizní plochy (bodu), resp. kterou potřebuje chodec k chůzi od vstupu do vozovky za návěstidlem na konec kolizní plochy
  • Ke začátek kolizní plochy (bodu), resp. kterou potřebuje chodec k chůzi od vstupu do vozovky za návěstidlem na konec kolizní plochy
  • Ke konci kolizní plochy (bodu), resp. kterou potřebuje chodec k chůzi od vstupu do vozovky za návěstidlem na začátek kolizní plochy
 28. Definujte Vyklizovací dráhu. A. Dráha, kterou vozidlo projede od stopčáry
  • Ke začátek kolizní plochy (bodu), resp. kterou potřebuje chodec k chůzi od vstupu do vozovky za návěstidlem na konec kolizní plochy
  • Ke konci kolizní plochy (bodu), resp. kterou potřebuje chodec k chůzi od vstupu do vozovky za návěstidlem na konec kolizní plochy
  • Ke konci kolizní plochy (bodu), resp. kterou potřebuje chodec k chůzi od vstupu do vozovky za návěstidlem na začátek kolizní plochy
 29. Jak se určí Vyklizovací doba?
  • Tv = (Lv–lvoz)/vv
  • Tv = Lv/vv
  • Tv = (Lv+lvoz)/vv
 30. Definujte Najížděcí dobu?
  • Doba, kterou potřebuje poslední vozidlo následující fáze zelené k projetí vzdálenosti od stopčáry ke koliznímu bodu
  • Doba, kterou potřebuje první vozidlo následující fáze zelené k projetí vzdálenosti od stopčáry ke koliznímu bodu
  • Doba, kterou potřebují všechna vozidla následující fáze zelené k projetí vzdálenosti od stopčáry ke koliznímu bodu
 31. Definujte Najížděcí dráhu.
  • Dráha, kterou projede poslední vozidlo následující fáze zelené od stopčáry ke koliznímu bodu
  • Dráha, kterou projede první vozidlo následující fáze zelené od stopčáry ke koliznímu bodu
  • Dráha, kterou projedou všechna vozidla následující fáze zelené od stopčáry ke koliznímu bodu
 32. Jak se určí Najížděcí doba?
  • Tn = (Ln–lvoz)/vn
  • Tn = Ln/vn
  • Tn = (Ln+lvoz)/vn
 33. Co je to Bezpečnostní doba?
  • Doba, v průběhu které mohou vjet do křižovatky vozidla, která nemohou již bezpečně zastavit v době žluté před křižovatkou
  • Doba pro bezpečný přechod chodců přes křižovatku
  • Doba, v průběhu které mohou vjet do křižovatky pomalu jedoucí vozidla
 34. Jaká je hodnota najížděcí rychlosti pro motorové vozidlo jedoucí na křižovatce v přímém směru?
  • 25 km/h
  • 30 km/h
  • 35 km/h
 35. Jaká je hodnota vyklizovací rychlosti pro motorové vozidlo jedoucí na křižovatce v přímém směru?
  • 25 km/h
  • 35 km/h
  • 30 km/h
 36. Jaká je hodnota vyklizovací rychlosti pro motorové vozidlo jedoucí na křižovatce do oblouku?
  • 25 km/h
  • 35 km/h
  • 30 km/h
 37. Jaká je hodnota najížděcí rychlosti pro motorové vozidlo jedoucí na křižovatce do oblouku?
  • 35 km/h
  • 25 km/h
  • 30 km/h
 38. Jaká je hodnota najížděcí rychlosti pro tramvaj jedoucí na křižovatce v přímém směru?
  • 25 km/h
  • 35 km/h
  • 30 km/h
Všlg 2020
 • Vytvořeno 07/01/2021
 • Publikováno 09/01/2021
 • Znění pozdějších předpisů 08/01/2021
 • Obtížnost Obtížný
 • Dotazy 38
 • Téma Auto, motocykl, vozidla

Máte na výběr ze 3 typů provedení:

 • Oranžová
 • Modrá
 • Light
Pos. Hráč Skóre Chrono Datum
Po klasifikaci
podle eninka
5 hráči

DALŠÍ WEBOVÉ STRÁNKY K OBJEVOVÁNÍ!