1. Pásové střídání plodin řadíme mezi
  • Technická protierozní opatření
  • Organizační protierozní opatření
  • Agrotechnicka protierozní opatření
 2. Pětimistný kód BPEJ v sobě neobsahuje údaje o
  • Klimatickém regionu
  • Půdním typy
  • Lesním vegetačním stupni
 3. Pórovitosti půdy vyjadřuje
  • Podíl kapilárnuch póry na celkovém objemu půdy
  • Podíl póry vyplněný vzduchem na celkovém objemu půdy
  • Podíl objemu všech póry na celkovém objemu půdy
 4. Pro oblasti travnatých stepí jsou charakteristickým půdním typem
  • Černozemě
  • Fluvizemě
  • Luvizemě
 5. Prof. Němeček je
  • Zakladatelem české pedologie
  • Zakladatelem české půdní chemie
  • Autorem klasifilačního systému půd ČR
 6. Prof. Němeček je autorem
  • Kódování BPEJ
  • Taxonomickém klasifikačním systému půd ČR
  • Plavícího přístroje pro krvinek zrnitosti
 7. Promyvný vodní režim může způsobit
  • Zasoleni půd
  • Okyselení půd
  • Desertifikaci
 8. Převaha jednimocných iontů v půdě (Na+, K+, H+)
  • Bráni koagulace a tím vzniku kvalitní struktury půdy
  • Tajisťuje vysokou stabilitu půdní struktury, neboť umožňuje koagulaci
  • Nijak nesouvisí s půdní strukturou
 9. Převaha vícemocných iontů v půdě (Al3*+, Fr3+, Ca2+)
  • Bráni koagulaci a tím vzniku kvalitní struktury půdy
  • Zajišťuje vysokou stabilitu půdní struktury, neboť umožňuje koagulaci
  • Nijak nesouvisí s půdní strukturou
 10. Přítomnost či nepřítomnost půdního vzduchu (především kyslíku) ovlivňuje proces
  • Podzolizace
  • Ilimerizace
  • Oglejení
 11. Přítomnost vícemocných iontů (Ca2+, Mg2+, Fe3+) v půdě
  • Bráni koagulaci a tím vzniku kvalitní struktury půdy
  • Zajištuje vysokou stabilitu půdní struktury, neboť umožňuje koagulaci koloidu
  • Nijak nesouvicí s půdní strukturou
 12. Pufrační schopnost půd je
  • Schopnost odolávat změnám pH
  • Schopnost odolávat změnám KVK
  • Schopnost odolávat změnám COx
 13. Pufracni schopnost pud je
  • Schopnost odolávat změnám pH
  • Schopnost odolávat změnám kationtové výměnné kapacity
  • Schopnost odolávat změnám v obsahu uhlíku
 14. Půda je tvořena.
  • Pouze nezivymk složkami (organickou a minerální)
  • Minerální, organickou a kapalinu složkou
  • Neživýmk složkami (pevnou, kapalnění a plynou) a složkou živou
 15. Půdní druh je
  • Pisek
  • Podzol
  • Pískovec
 16. Půdní pH je nejnožší u půdního typu
  • Černozem
  • Luvizem
  • Podzol
 17. Půdní pH ne nejvyšší u půdního typu
  • Černozem
  • Luvizem
  • Podzol
 18. Půdní reakce (pH půdy) nerozhoduje o
  • Mobilitě rizikových prvku
  • Složení mikrobiální společenstev
  • Zrnitostnim složení půdy
 19. Půdní struktura přímo neovlivňuje
  • Zasakovani vody domluvy
  • Provzdusnění půdy
  • Specifickou hmotnost půdy
 20. Půdní vzduch porazí přízemní vrstvě atmosféry obsahuje méně
  • Co2
  • O2
  • Inertních plynů
 21. Půdy se na našem území nepřerušeně vyvíjejí od
  • Počátku prvohor
  • Posledního zalednění
  • Počátku čtvrtohor
 22. Reliéf, konkrétně pak svahivé pochody, podmiňují vznik půdního typy
  • Podzol
  • Luvizem
  • Koluvizem
 23. Retenční vodní kapacita půdy je
  • Nejvyšší množtsví vody, které je půda schopna pojmout
  • Množství vody, které je půda dlouhodobě schopna zadržet vlastními silami
  • Momentální obsah vody v půdě
 24. Sekvestrace uhlíku (jeho stabilizace v půdě) je jedním z možných mechanismu
  • Snížení emisi skleníkových plynu
  • Snižování emisi přírodního ozónu
  • Stanovení obsahu uhlíku v půdě
 25. Separace složek vlastního humusu (huminových kyselin a fulvokyseliny) závisí na
  • Rozdílné rozpustnosti v kyselinách a louzích (Al-Káida liích)
  • Rozdílné reakci s chromsírovou směsí
  • Rychlosti sedimentace jednotlivých součástí
 26. Sirocni komplex půdy je tvořen
  • Jen jejími minerálními součástmi
  • Jen jejími organickými součástmi
  • Organickými i minerálními součástmi
 27. Specifická (měrná) hmotnost půdy
  • Je hmotnost objmove jednotky vysušeného půdy v neporušenou stavu
  • Je hmotnost objemové jednotky pevné složky půdy
  • Je hmotnost objemové jednotky půdy při přirozené vlhkosti
 28. Stav, kdy je elektrokinetifký potenciál nulový, nazýváme
  • Izoelektiricky bod
  • Izoelektricky gradient
  • Izotermický bod
 29. Terasovaní řadíme mezi
  • Technická protierozní opatření
  • Organizační protierozní opatření
  • Agrotechnická protierozní opatření
 30. Univerzální rovnice popisující vodní erozi vyčísluje
  • Průměrnou hloubku seizmické ryb na pozemku
  • Dlouhodobou průměrnou roční ztrátu půdy v tunách na hektar
  • Ztrátu půdy z pozemku po jednotlivých srážek
 31. Větrná eroze je zanedbatelná u
  • Rozsáhlých rovinatý pozemku
  • Pud v dobrém strukturami a vlhkostnim stavu
  • Suchých nestrukturnich pud
 32. Většina půdních koloidu je tvořena
  • Jílovými minerály a většími organickými molekulami
  • Jednoduššími organickými kyselinami (mravenci, šťavelová)
  • Kremenem a živic
 33. Výmešky žížal se nazývají
  • Koprolity
  • Megality
  • Vermility
 34. Vyparny vodní režim muže způsobit
  • Zasoleni půd
  • Okyseleni půd
  • Zhutnění půd
 35. Z hlediska půdní sorpce je nejefektivnější
  • Jíl
  • Prach
  • Písek
 36. Za zakladatele české pedologie je považován
  • Prof. Němeček
  • Prof.Kopecký
  • Prof. Dokučajev
 37. Základní stavební jednotky jílových minerálů jsou
  • Kaolinit a illit
  • Tetraedrické a oktaedry
  • Koloidní a fyzikální jíl
 38. Zhutneni půd mužů způsobit
  • Deformaci kořenového systému rostlin
  • Zvýšení pórovitosti půdy
  • Zvýšené vysychání půd
 39. Zhutneni pud nelze hodnotit podle
  • Pórovitosti
  • Objemové hmotnosti
  • Specifické hmotnosti
 40. Zhutněnk půdy vede ke
  • Zvýšení pórovitosti
  • Zmenšení objemu pórů
  • Snížení objemové hmotnosti půdy
 41. Zkratka BPEJ znamená
  • Bonitovana půdně ekologická jednotka
  • Bonitovana půdně erozi jednotka
  • Bonitovana půdně edaficka jednotka
 42. Zenitostni frakce půdy lze oddělit na základě
  • Unášení schopnosti proudící vody
  • Jejich rozdílné hustoty
  • Pomoci Kopeckého válečků
 43. Zrnitostní frakce půdy lze oddělit na základě
  • Rychlosti sedimentace ve vodním sloupci
  • Unášení schopnosti proudící vody
  • Pomoci Kopeckého valecku
 44. Zrnitostni frakce pudy nelze oddělit na základě
  • Rychlosti sedimentace ve vodním sloupci
  • Unášení schopnosti proudicí vody
  • Pomoci Kopeckého valecku
 45. Žula patří mezi horniny
  • Kyselé magnetické
  • Kyselé metamorfovan
  • Bazické magnetické
Zkouškové otázky
 • Vytvořeno 08/12/2022
 • Publikováno 08/12/2022
 • Znění pozdějších předpisů 08/12/2022
 • Obtížnost Průměr
 • Dotazy 45
 • Téma Vědecký

Máte na výběr ze 3 typů provedení:

 • Oranžová
 • Modrá
 • Light
Pos. Hráč Skóre Chrono Datum
Po klasifikaci

WEBOVÉ STRÁNKY K OBJEVOVÁNÍ!